uszt
logotype
 

SZTE-EK

 • Web felületen szerkeszthető elektronikus tájékoztatási rendszer kialakítása és üzemeltetése a valós idejű olvasói tájékoztatáshoz
 • Digitalizált saját képi tartalmak kezelésére, azok web felületen való hozzáférhetővé tételére alkalmas eszköz kialakítása.
 • A könyvtár meglévő könyv és periodika állományára alapuló digitális másolat igénylést kezelő rendszer (DMI) továbbfejlesztése.
 • A katalógusunk összekapcsolása a Könyvmoly online antikvárium adatbázisával, ez ottani találat esetén azonnali átlépést, könyvrendelést, vagy vásárlást tesz lehetővé.
 • Online kölcsönzés, hosszabbítás, regisztráció, előjegyzés lehetőségének kialakítása, az épületben elektronikus raktári kikérő rendszer fejlesztése, felhasználóképzésben, vizsgáztatásnál alkalmazható gyakorló felület kialakítása
 • A pályázatban együttműködő partnerekkel közös portál fejlesztése, honlapunk fordítása angolra/szerbre

Minőségbiztosítás: a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, illetve az alkalmazásukhoz szükséges intézményi szervezeti feltételek megteremtése

 • lezajlott:
  1. a teljes szervezetre kiterjedő SWOT-elemzés,
  2. dolgozói-, olvasói elégedettség mérés
 • elkezdődött
  1. a teljes szervezetre kiterjedő egységes szemléletű folyamatszabályozás dokumentálása és fejlesztése,
  2. a belső kommunikáció, szervezeten belüli információáram felülvizsgálata,
  3. az egységes dokumentációs kultúra kialakítása
 • Az SZTE könyvtári dokumentumállományának további egységesítése: a konzorciumi tag-, és partnerkönyvtárak adatbázisának konverziója és betöltése az SZTE EK adatbázisába (56.000 rekord). Az így kibővített lokális adatbázis rekordjai automatikusan betöltésre kerülnek az országos dokumentumellátó rendszerbe.
 • Retrospektív feldolgozás: az Egyetemi Könyvtár állományának további egységesítése. A pályázat futamideje alatt 75.000 dokumentum illetve példány adataival bővült online katalógusunk, ezen keresztül a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA).
 • Integrált rendszerünkhöz illesztett elektronikus repozitóriumrendszer kialakítása: az oktatási és kutatási folyamatban keletkező dokumentumok (szakdolgozatok, disszertációk, szenátusi anyagok, összesen kb. 2.000 db) kezelése és webfelületen való teljes szövegű szolgáltatása a hozzáférési kör pontos autentikációjának kidolgozásával.
  1. Doktori repozitórium
  2. Egyetemi szakdolgozati repozitórium (TTIK Informatikai Tanszékcsoport, SZTE ÁJTK)
  3. SZTE Szenátus dokumentumainak Repozitóriuma
 • Egyetemi kiadványokban megjelent tanulmányok feldolgozása során összesen 8.000 rekorddal bővült a HUMANUS országos bibliográfiai adatbázis.

Oktatás és továbbképzés

 • A Corvina integrált könyvtári rendszer egyes moduljainak használatára tervezett továbbképzés az EK és a partnerkönyvtárak (SZTE gyakorló iskolák, SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola) munkatársai számára
 • A szolgáltatásoknak az egyre növekvő számú külföldi hallgatóság számára való magas szintű biztosításához szükséges nyelvi képzés és továbbképzés:
  1. Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (OSZK Könyvtári Intézet) 30 fő
 •  Az információs technológiát magas szinten működtető munkatársak számára a Corvina rendszer alapjául szolgáló Oracle adatbáziskezelő magas szintű ismeretét biztosító továbbképzés (IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont Kft., 9 fő)
 • Felhasználóképzés: tájékoztatás online szakirodalmi forrásokról a hittudomány és teológia művelőinek (az EK szakreferensei a GFHF oktatói számára)


Könyvtárosok mentálhigiénéje I.
Önismeret (30 óra)
PLM 109
 2011. május 17., 18., 24., 25. 30000

 Az ún. segítő szakmák – melyek közé tartozik a könyvtárosság is bizonyos szempontból – olyan nagy mértékben veszik igénybe és terhelik meg a szakemberek személyiségét, hogy azok idő előtt a belefáradás, a túltelítettség állapotába kerülnek. Ekkor az ún. "kiégési szindróma" tünetei jelentkeznek, ami gyakran a pálya elhagyásával jár. Mindez megelőzhető, ha e szakemberek kellő figyelmet fordítanak saját lelki egészségükre.

A tanfolyam célja segítséget nyújtani a könyvtárosoknak, hogy kellő önismeret birtokában sikerüljön megőrizniük kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségüket, s ezáltal hatékonyabbak legyenek a könyvtári interperszonális kapcsolatokban.

Könyvtárosok mentálhigiénéje II.
Konfliktuskezelés (30 óra) PLM 1094 - 2011. szeptember 7., 8., 14., 15. 35000
 Az akkreditált program, amelynek tartalma a Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret elnevezésű programra épül, a konfliktuskezelés gyakorlatban történő alkalmazását, illetve a csoportban való tapasztalatszerzést állítja a középpontba. A tanfolyam során elemezzük a viselkedésből, a szükségletek és igények ütközéséből eredő konfliktusokat, valamit az értékrendi eltérések miatt keletkező ellentéteket és azok megoldását. A konfliktusok megoldásának előfeltétele, hogy a könyvtárosok felismerjék a probléma gazdáját és az adott konfliktus típusát. A csoportfoglalkozások témái: az irányított és szándékolt figyelem gyakorlásának fontossága a másik emberre való figyelés és saját magunkra figyelés dimenziójában; konfliktushelyzetek alaptípusai könyvtáros és felhasználó, könyvtáros és könyvtáros, ill. felhasználó és felhasználó között; viselkedési stílusok, igények és szükségletek, értékrendek ütközése; konfliktuskezelés és problémamegoldás; a könyvtáros tanácsadó szerepe, segítő felelősségének határai és korlátai.

Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak
(30 óra) PLP 808 - 2011. április 26., 27., május 3., 4. 30000

 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők az önismereti tanfolyamon (Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret) megismert kommunikációs készségeiket továbbfejlesszék. Megtanulják érthetőbben, világosabban megfogalmazni saját problémahelyzeteiket. A résztvevők kommunikációs, beszélgetési stílusa más és más, és ez a különbözőség gyakran vezet félreértésekhez – a tanfolyam bemutatja és megtanítja a félreértések tisztázásnak módjait. A tanfolyam segít megismerni a kommunikáció fajtáit, a beszélgetési stílusok eszközeit és motívumait, a kommunikáció szintjeit, a beszélgetési magatartást befolyásoló tényezőket, a hiedelmek, félreértések, híresztelések természetrajzát és a szerepeinkből adódó kommunikációs különbségeket.

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
(60 óra) PLM 123 - 2011. április 1., 4., 8., 15., 18., 22.
 A könyvtárosoknak szóló szaknyelvi tanfolyam célja, hogy felfrissítse és továbbfejlessze a résztvevők receptív és produktív nyelvi készségeit azokon a területeken, amelyeken mindennapi munkájuk során az angol nyelvet alkalmazzák, mint pl. angol nyelvű internetes oldalak használata, intézményük és könyvtári projektjeik ill. programjaik angol nyelven történő bemutatása, angol partnerintézményekkel és kiadókkal való kapcsolattartás, a könyvtárhasználókkal folytatott kommunikáció. 
Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
(60 óra) PLM 123 - 2011. október 7., 10., 14., 21., 24., 28.
Oracle University: Oracle adatbáziskezelő/SQL tréningek

Egyetemi könyvtárként szükségesnek tartjuk a potenciális jövendő hallgatók olvasás iránti elkötelezettségének növelését, az olvasáskultúra fejlesztését. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését is célzó programokban partnereink az egyetemi gyakorló iskolák könyvtárai, valamint az iskolai könyvtáros képzést is folytató JGYPK Felnőttképzési Intézete voltak. Az év vezérmotívuma az olvasási szokások felmérése mellett a célcsoport korosztálynak a kortárs magyar gyermekirodalommal való jobb megismertetése volt.

image1 image2 image3